top of page

ДОГОВІР (публічна оферта) про надання послуг спортивного клубу. Спортивний клуб "F3" (далі - спортклуб) - з однієї сторони та фізичні абоюридичні особи, які звернулися у встановленому цим Договором (публічною офертою) про надання послуг спортклубові (далі - Договір) порядку до Виконавця (далі - Замовник) - з другої сторони, кожна з якихнадалі за текстом може іменуватися "Стороною", а разом "Сторони" уклали цей Договір про наступне.

1.Загальні положення
1.1 Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором, порядок укладення якого регламентується статтею 642 Цивільного кодексу України.1.2 Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Замовником (акцепт), шляхом надання Виконавцю відповідної анкети і оплатою Замовником його іменного права наотримання послуг спорт клубу з використанням персональної клубної картки (далі - Клубна картка).1.3 Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність відповідно до ст. 642 Цивільного кодексуУкраїни та є рівноважним договором, підписаним Сторонами, і вважається таким, що Замовник ознайомився та згоден з умовами цієї публічної оферти.1.4 Цей Договір прирівнюється згідно з ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, які викладені в цій публічній оферті.1.5 Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укластиДоговір, а саме надання Виконавцю анкети зі своїми персональними даними та/або оплати (передплати) послуг Виконавця, підтверджує факт повного та безумовного прийняття (акцепту) Замовником Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.1.6 Замовник підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.1.7 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що вона також володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.

2.Предмет Договору
2.1 Виконавець, відповідно до умов цього Договору зобов'язується надати комплекс послуг з відвідування спорт клубу, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором. Під комплексом послуг за цим Договором сторони розуміють надання Замовнику права присутності на території спортклубу, користування спортивним обладнанням (тренажерами, знаряддями,інвентарем), фітнес-залом, кардіо лінією, паркуванням, що знаходиться на території спортклубу, право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями,туалетами) (далі - Послуги).

3. Порядок надання Послуг та оформлення Клубної картки
3.1 Для отримання та користування Послугами Замовник зобов'язаний пройти процедуру реєстрації у спорт клубі, яка полягає в оформленні відповідної анкети із зазначенням персональних даних Замовника таоформленні обраної за категорією та видом Клубної картки, або оплати разового користування Послугами.3.2 Послуги визначені розділом другим цього Договору надаються відповідно до графіку роботи спорт клубу та категорії і виду Клубної картки.3.3 Під час реєстрації в спорт клубі Замовник зобов'язаний заповнити анкету, зазначивши в ній свої персональні дані та сплати 100 % вартості Послуг, відповідно до обраної категорії та виду Клубної картки або разової Послуги.3.4 Після вчинення дій передбачених п. 3.5 цього Договору Виконавець надає в користування Замовнику Клубну картку відповідно до обраної категорії та виду.3.5 Клубна картка - це пластикова картка багаторазового використання, яка надає право Замовнику отримувати та використовувати Послуги передбачені даним Договором. Клубна картка є власністю Виконавця.3.6 Клубна картка використовується кожним Замовником особисто і неможе бути передана третім особам.3.7 У разі втрати Замовником Клубної картки або пошкодження зовнішнього вигляду Клубної картки, що унеможливлює її подальше використання, заставна вартість у розмірі 50грн.

4. Права та обов'язки Сторін
4.1 Замовник має право:4.1.1. Отримати Послуги на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.4.1.2 Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором.4.1.3 Відвідувати спортклуб згідно з графіком його роботи та обраної категорії і виду Клубної картки.4.1.4 Змінити категорію та вид Клубної картки на більш високу за умови відповідної доплати визначеної Виконавцем.4.1.5 Користуватися, за наявності, додатковими послугами Спорт клубу, відповідно до прейскуранту цін Виконавця.4.1.6 Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності спортклубу.4.2 Замовник зобов'язаний:4.2.1. належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання за цим Договором.4.2.2 Прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги в порядку та на умовах визначеними цим Договором.4.2.3 Перед початком відвідування спорт клубу, ознайомитися з переліком послуг, що надаються Виконавцем, здійснити огляд приміщення спортклубу, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.4.2.4. неухильно дотримуватися вимог цього Договору.4.2.5 Особисто користуватися Послугами передбаченими даним Договором та не передавати Клубну картку третім особам.4.2.6 Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги.4.2.7 Відвідувати спорт клуб в межах його робочого часу згідно з графіком роботи спорт клубу та обраної Клубної картки.4.2.8 Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території спортклубу під час користування Послугами, визначеними цим Договором.4.2.9 Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Виконавцю, персоналу та майну спортклубу і третім особам, які є відвідувачами спортклубу.4.2.10 Самостійно та відповідально контролювати стан свого здоров'я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів, тощо, повідомити про це тренера) та не ставити під загрозу здоров'я та життя своє та оточуючих.4.2.11. під час кожного відвідування спортклубу надавати адміністрації Клубну картку.4.2.12 У випадках втрати Клубної картки сплатити повну її вартість у розмірі 50 грн.4.3 Виконавець має право:4.3.1 Вимагати від Замовника належного та повного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.4.3.2 Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.4.3.3 Вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди у разі завдання збитків Виконавцю, мелькну спортклубу, працівникам спортклубу або іншим відвідувачам спортклубу.4.3.4 Не допускати Замовника на територію спорт клубу та припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати працівникам спорт клубу, що Замовник перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість.4.3.5 Не допускати Замовника на територію спортклубу та припинити надання Послуг, якщо Замовник своїми діями порушує правила поведінки у спортклубі, загрожує життю та здоров'ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.4.3.6 В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання (заблокувати Клубну картку) занаявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіхосіб наслідки, що вважатиметься неможливістю виконання цього Договору з вини Замовника та не потягне жодної відповідальності Виконавця.4.3.7 Змінити умови цього Договору, а також прайс - лист на Послуги в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни на рецепції спортклубу або на сайті www.F3fitness.com.ua.4.3.8 Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.4.3.9 Без погодження із Замовником встановлювати4.3.10 З метою безпечного та ефективного надання послуг, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.4.3.11. Виконавець не несе відповідальність за шкоду заподіяну життю та здоров'ю Замовника під час користування Послугами, визначеними цим Договором.4.4 Виконавець зобов'язаний :4.4.1 Надавати Замовнику Послуги відповідно до умов цього Договору.4.4.2 Після здійснення оплати Послуг Замовником видати йому обрану за категорією та видом Клубну картку, яка підтверджує права Замовника наотримання Послуг відповідно до цього Договору.4.4.3 Повідомляти Замовника про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи спорт клубу тощо шляхом розміщення їх на рецепції спорт клубу або на сайті www.f3fitness.com.ua.4.4.4 У разі порушення правил поведінки в спорт клубі, умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків
5.1 Вартість Послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраної Замовником категорії та типу Клубної картки або в розмірі разового користування.5.1.1 Замовник сплачує вартість Послуг шляхом сплати одноразового користування Послугами або шляхом придбання Клубної картки відповідної категорії та виду які діють за цим Договором.5.2 Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100 % від обраної категорії та виду Клубної картки5.3 Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України - гривні - у безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштівна банківський рахунок Виконавця, або в готівковій формі, шляхомвнесення грошових коштів до каси Виконавця.5.4 Кошти сплачені замовником відповідно до п. 5.1 цього Договору, за будь-яких умов, поверненню не підлягають.

6. Строк дії договору, зміни та доповнення
6.1 Цей договір набирає чинності з моменту надання Замовником Виконавцю анкети з персональними даними або оплати Послуг Замовником відповідно до категорії та виду Клубної картки або разової оплати Послуг та діє протягом строку дії обраної Замовником Клубної картки або разової Послуги.6.2 Строк дії Договору закінчується в момент закінчення строку дії обраної Замовником категорії, виду Клубної картки або в момент надання разової Послуги.6.3 У разі порушення умов Договору з боку Замовника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому послугивважаються наданими в повному обсязі та належним чином.6.4 Договір може бути достроково припинений розірваний за ініціативи Замовника з підстав передбачених чинним законодавством України.6.5 До Договору можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації на рецепції спортклубу або на сайті www.f3fitness.com.ua.6.6 У разі виявлення бажання Замовником продовжити дію Клубної картки Договір вважається пролонгованим на той самий строк і на тих самих умовах після оплати Послуг Замовником відповідно до обраної Клубноїкартки.

7. Відповідальність сторін
7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавстваУкраїни.7.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов'язання за цим Договором.7.3 Виконавець не несе відповідальність у разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб (не працівників спортклубу), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов'язання за цим Договором.7.4 Замовник несе самостійну та особисту відповідальність за своє життя та здоров'я під час користування Послугами та виконання зобов'язань зацим Договором.7.5 Виконавець не несе відповідальності за шкоду, нанесену життю та здоров'ю Замовника у разі неналежного виконання ним зобов'язань зацим Договором.7.6 Виконавець не несе відповідальність за стан здоров'я Замовника під час споживання Послуг визначених цим Договором.7.7 Виконавець не несе відповідальність за шкоду, завдану здоров'ю або майну Замовника діями третіх осіб або діями самого Замовника.7.8. У разі нанесення матеріального збитку, псування або втрати майна з вини Замовника, останній зобов'язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку, наданого Виконавцем.7.9 Замовник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовника.7.10 Усі спірні відносини, суперечки та розбіжності, які виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всіспірні відносини вирішуються в судовому порядку встановленому законодавством України.

8. Форс-мажор
8.1 Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війнита воєнні дії, страйку, диверсії, аварії, пожежі, масового заворушення, запровадження карантину та заворушень, актів органів державної влади або управління, тощо, за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії зазначених обставин та їх наслідків.8.2 Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання через обставини, визначені п. 8.1. цього Договору, повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися наних для виправдання невиконаних своїх зобов'язань.8.3 Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили мають бути довідки, видані відповідними державними органами України.

9. Правила відвідування спортклубу
9.1 Спортивний клуб "F3" не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролює стан здоров'я Замовника.9.2 Замовник несе персональну відповідальність на своєму віці, стан здоров'я під час користування Послугами визначених даним Договором.9.3 Виконавець надає послуги, виходячи з того, що Замовник до початку споживання Послуг та відвідування спорт клубу не має протипоказань до заняття спортом.9.4 Замовник відвідує спорт клуб відповідно до графіка роботи спорт клубу встановленого Виконавцем або обраної Замовником категорії, виду Клубної картки.9.5 Замовник зобов'язаний припинити користування Послугою не пізніше встановленого часу закриття клубу або згідно з режимом відвідування за обраною категорією Клубної картки.9.6 Відвідування спорт клубу можливе лише за наявності Клубної картки або оплати разового користування Послугами.9.7 Оформлення Клубної картки та порядок її використання встановлені п. 3.6. - 3.11 цього Договору.9.8 У разі відсутності у Замовника Клубної картки адміністрація Виконавця може допустити Замовника до користування Послугами за наявності документу, що посвідчує його особу (паспорт, водійське посвідчення тощо).9.9 Перебування на території спортклубу (крім залу рецепції) у верхньому одязі та вуличному, взутому, забороняється. Перед початком користування Послугами визначених даним Договором Замовник зобов'язаний переодягнутися, у відведеному для цього місці, увідповідний одяг та взуття призначені для відвідування спорт клубу.9.10 У разі невиконання або порушення вимог п. 9.11 цього Договору Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні Послуг.9.11 цього Договору Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні Послуг.9.12. Для зберігання особистих речей та одягу в спортклубі відведено спеціальні місця - шафи в роздягальнях. Слід пильно стежити за своїмиособистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. За загублені або залишені без нагляду речі Виконавець послуг відповідальності не несе.9.13. Під час користування Послугами Замовник повинен дбайливо ставитися до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території спортклубу, та використовувати його лише за призначенням. Некидати спортивний інвентар на підлогу.9.14. Під час користування Послугами та перебування на території спортклубу категорично забороняється:- пересувати тренажери з місця на місце;- самостійне перебування дітей віком до 14 років;- перебувати з оголеним торсом;- відвідувати спортклуб за наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань, підвищеної температури;- проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, токсичні та сильно запашні речовини;- вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їхні аналоги;- куріння тютюнових виробів, зокрема електронних;- вживати жувальну гумку;- приносити в комерційних цілях, а також готувати та пригощати інших відвідувачів спортивними напоями, коктейлями, спортивною їжею;- несанкціоноване розповсюдження та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок, інвентарю, тощо;- перебувати на території спортклубу з будь-якими тваринами;- проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів спорт - клубу;- надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметологічні послуги,масаж;- поводитися агресивно, вживати нецензурну лексику, чинити інші дії, що суперечать прийнятим у загальних рисах морально-етичним нормам;- проводити несанкціоновану торговельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото - і відеозйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.9.16. Перебуваючи на території спортклубу, необхідно дотримуватисячистоти, особистої гігієни, мати чистий і охайний вигляд.9.17. Після використання обладнання та інвентарю Замовник повинен самостійно прибрати за собою обладнання та спортивний інвентар на спеціально відведені місця.9.18 У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами та повідомити на рецепцію спортклубу.9.19 У разі несправності обладнання слід негайно повідомити про це на рецепцію спортклубу.9.20. Правила поведінки визначені розділом 9 цього Договору не вичерпують. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у спортклубі або вносити зміни дочинних, якщо цього вимагає виробнича необхідність або захист прав та інтересів відвідувачів спортклубу.

10. Інші умови
10.1 На території спортклубу можуть надаватися додаткові послуги, які не передбачені п. 2.1. цього Договору.10.2 Додаткові послуги на території спортклубу можуть надаватися на підставі окремих договорів (про спільну діяльність, надання послуг, підряду тощо) третіми особами (далі - Співвиконавці).10.3 Виконавець не регулює умови та порядок отримання додаткових послуг Замовником та не несе відповідальність за взаєморозрахунки між Замовником та Співвиконавцем і не несе відповідальність за якістьнадання додаткових послуг.10.4 Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, зокрема пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначеннямнаслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, атакож застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності та справедливості.10.5 Після набрання чинності цим Договором усі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-якіінші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну чинність та не можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.10.6 Заповненням відповідної анкети та оплатою послуг Замовник підтверджує, що він ознайомлений у повному обсязі зі своїми правами та обов'язками, Правилами відвідування спортклубу, що передбачені данимДоговором, а також з правами та обов'язками визначеними Законом України "Про захист прав споживачів".10.7 Сторони засвідчують, що цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології з дотриманням усіх загальних вимог, які є необхідними для чинності правового правочину згідно зі ст. 203 Цивільного кодексу України.10.8 Замовник гарантує, що має належний стан здоров'я для користування Послугами, передбаченими цим Договором та несе повну, самостійну відповідальність за погіршення стану здоров'я під час користування Послугами та під час дії цього Договору.10.9 Заповненням анкети із зазначенням персональних даних та оплатою послуг Виконавця, Замовник надає свою згоду на збирання та обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захистперсональних даних".10.10 З метою забезпечення безпеки на території спорт клубу Замовник надає свою безумовну згоду на проведення відео зйомки приміщень спорт клубу за його присутності (крім душових та туалету).10.11. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг визначених цим Договором вважається розміщення відповідноїінформації на рецепції спорт-клубу або на сайті www.f3fitness.com.ua.10.12. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником єдиного податку

bottom of page